Từ nối trong tiếng Anh là nhà điểm ngữ pháp không nhiều được người học giờ Anh nhắc và niềm nở nhiều.

Bạn đang xem: Từ nối trong tiếng anh và cách sử dụng từ nối

Tuy nhiên, ví như như không có từ nối link thì câu văn của bạn sẽ trở cần rời rạc cùng thiếu logic. Trong bài viết này, Step Up sẽ tổng vừa lòng lại toàn bộ các loại từ nối trong giờ Anh. Những kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp đỡ bạn giao tiếp cũng như làm văn “mượt mà” hơn đấy, đừng bỏ lỡ nhé!


1. Trường đoản cú nối trong giờ Anh là gì?

Định nghĩa: từ nối trong tiếng Anh (còn hotline là Linking words xuất xắc Transitions), được dùng để làm liên kết giữa những câu, giúp cả đoạn văn ngặt nghèo hơn, mạch lạc hơn. Vào một câu xuất xắc đoạn văn, nếu như như không có từ nối, chắc chắn là những lời nói của các bạn sẽ rất rời rạc với gây thiếu logic.

*
*
*
*

Bài tập: Điền tự nối trong giờ Anh bằng cách chọn lời giải đúng:

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.A. UnlessB. BecauseC. IfD. In order that2. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understand him.A. AndB. So thatC. If notD. Or3. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.A. HoweverB. WheneverC. MoreoverD. Beside4. __________ he goes to lớn the museum with me, I will go alone.A. Because ofB. BecauseC. UnlessD. When5. They asked me to lớn wait for them; ____________, he didn’t turn back.A. ButB. HoweverC. SoD. Therefore6. My mother was sick._________________, I had lớn stay at home to look after her.A. ButB.

Xem thêm: Đăng Kí Weibo Bằng Email Đơn Giản, Hướng Dẫn Tạo Weibo Bằng Gmail Chi Tiết Từng Bước

HoweverC. SoD. Therefore7. __________ the brightness room, we couldn’t sleep.A. Because ofB. Since

C. AlthoughD. In spite of8. It was already 6p.m, ______________ we closed our office and went home.A. ThereforeB. ButC. HoweverD. So9. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give it up.A. SinceB. ThoughC. Because ofD. Despite10. _________________ he had to vì homework, he still attended your các buổi party yesterday.A. BecauseB. In spite ofC. Because ofD. AlthoughĐáp án:1. A2. B3. C 4. C5. B6. D7. A8. D9. B10. D