Bài viết cung ứng các từ vựng tiếng Anh siêng ngành kinh tế tài chính trong nhiều lĩnh vực bao hàm vi mô, vĩ mô, quốc tế, môi trường và tài chính. Bài viết cũng đi kèm theo các bài xích tập và chủng loại câu ứng dụng.

Bạn đang xem: Từ điển chuyên ngành kinh tế


*

Kinh tế là 1 ngành học rất phổ cập tại nước ta và những trường đại học tại nước ngoài. Đối với sinh viên, bài toán học kỹ năng và kiến thức tiếng anh siêng ngành khiếp tế là vô cùng quan trọng đặc biệt để bổ trợ trong quá trình học tập cùng tìm kiếm việc làm. Bài viết này sẽ giới thiệu các trường đoản cú vựng bao hàm các thuật ngữ trong chăm ngành kinh tế một cách rõ ràng và cách để ứng dụng hồ hết từ vựng này.

Key takeaways

Chuyên ngành kinh tế trong giờ đồng hồ Anh được hotline là “Economics” (phát âm: /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/), là môn học phân tích về cách nền tài chính vận hành, ví dụ như cách một nền kinh tế kiếm tiền, sản xuất và phân phối sản phẩm và dịch vụ. Tiếng Anh chuyên ngành:

Kinh tế vĩ mô: (Aggregate) Demand, (Aggregate) Supply, Equilibrium, Investment, v.v.

Kinh tế vi mô: Production, Consumption, Labor force, Capital, v.v.

Kinh tế quốc tế: Fixed Exchange Rate, Depreciate, Appreciate, v.v.

Kinh tế tài chính: Future Value (FV), Present Value (PV), Fair value, Interest Rate, v.v.

Kinh tế môi trường: Externalities, Public goods, Market failure, Government failure, v.v.

Ngành kinh tế tiếng Anh là gì?

Chuyên ngành kinh tế trong giờ Anh được gọi là “Economics” (phát âm: /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/). chăm ngành này có rất nhiều định nghĩa khác nhau.

“Economics” được trường đoản cú điển Cambridge giảng nghĩa là “the study of the way in which economies work, for example, the way in which they make money và produce and distribute goods & services” (nghiên cứu về cách nền kinh tế vận hành, ví dụ như cách một nền tài chính kiếm tiền, cấp dưỡng và phân phối sản phẩm và dịch vụ).

Nhà kinh tế học lỗi lạc Adam Smith nhận định rằng ngành kinh tế là “an inquiry into the nature và causes of the wealth of nations” (một phân tích về bản chất và vì sao sự giàu sang của những quốc gia).

Chính vì thực chất này, chuyên ngành kinh tế tài chính là một siêng ngành rất rộng mở và bao trùm nhiều nhánh nhỏ và sâu rộng. Một sinh viên tài chính sẽ được học những môn học bao hàm kinh tế vi mô và vĩ mô, kinh tế công cộng, kinh tế tài chính tài chính, v.v. Dưới đấy là những từ bỏ vựng trong số lĩnh vực rõ ràng của khiếp tế.

Từ vựng tiếng Anh chăm ngành khiếp tế

Tiếng Anh siêng ngành kinh tế vĩ mô

Đối cùng với sinh viên tởm tế, tài chính vĩ tế bào (Macroeconomics - phát âm: /ˌmæk.rəʊ.iːkəˈnɒm.ɪks/) là một môn học tập cơ phiên bản cần thiết để tạo thành nền móng cho hồ hết kiến thức cải thiện sau này. Ở bảng dưới đây, fan đọc hoàn toàn có thể tìm thấy những từ vựng thịnh hành được thực hiện trong nghành này.

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Scarcity

/ˈskeə.sə.ti/

Sự khan hiếm

(Aggregate) Demand

/ˈæɡ.rɪ.ɡət/ /dɪˈmɑːnd/

Tổng cầu

(Aggregate) Supply

/ˈæɡ.rɪ.ɡət/ /səˈplaɪ/

Tổng cung

Equilibrium

/ˌek.wɪˈlɪb.ri.əm/

Điểm cân bằng

Investment

/ɪnˈvest.mənt/

Đầu tư

Export

/ɪkˈspɔːt/

Xuất khẩu

Import

/ɪmˈpɔːt/

Nhập khẩu

Net Export

/net/ /ɪkˈspɔːt/

Xuất khẩu ròng

Consumption

/kənˈsʌmp.ʃən/

Tiêu thụ

Government Spending

/ˈɡʌv.ən.mənt/ /ˈspen.dɪŋ/

Chi tiêu công ty nước

Household Spending

/ˈhaʊs.həʊld/ /ˈspen.dɪŋ/

Chi tiêu hộ gia đình

Inflation

/ɪnˈfleɪ.ʃən/

Lạm phát

Price level

/praɪs/ /ˈlev.əl/

Mức giá

Economic growth

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ /ɡrəʊθ/

Tăng trưởng tởm tế

Economic development

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ /dɪˈvel.əp.mənt/

Phát triển ghê tế

Unemployment

/ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/

Thất nghiệp

Monetary policy

/ˈmʌn.ɪ.tri/ /ˈpɒl.ə.si/

Chính sách tiền tệ

Fiscal policy

/ˈfɪs.kəl/ /ˈpɒl.ə.si/

Chính sách tài khóa

Labor force

/ˈleɪ.bər/ /fɔːs/

Lực lượng lao động

Capital

/ˈkæp.ɪ.təl/

Vốn

Technology

/tekˈnɒl.ə.dʒi/

Công nghệ

Expansion

/ɪkˈspænd/

Phát triển

Recession

/rɪˈseʃ.ən/

Suy thoái

Sustainable development

/səˈsteɪ.nə.bəl/ /dɪˈvel.əp.mənt/

Phát triển bền vững

Resource

/rɪˈzɔːs/

Tài nguyên

*

Tiếng Anh chuyên ngành tài chính vi mô

Bên cạnh kinh tế tài chính vĩ mô, kinh tế vi mô (Microeconomics - vạc âm: /ˌmaɪ.krəʊ.iː.kəˈnɒm.ɪks/)là một môn học phổ biến không kém. Hầu như từ vựng được vận dụng trong 2 môn kinh tế này gồm có điểm giống và khác nhau. đa số từ vựng phổ cập người học bắt buộc nắm chắc chắn là:

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Production

/prəˈdʌk.ʃən/

Sản xuất

Consumption

/kənˈsʌmp.ʃən/

Tiêu dùng

Labor force

/ˈleɪ.bər/ /fɔːs/

Lực lượng lao động

Capital

/ˈkæp.ɪ.təl/

Vốn

Price level

/praɪs/ /ˈlev.əl/

Mức giá

Economies of Scale

/iˈkɒn.ə.miz/ /ɒv/ /skeɪl/

Tính đồ sộ của kinh tế

Profit maximization

/ˈprɒf.ɪt/ /ˌmæk.sɪ.maɪˈzeɪ.ʃən/

Tối ưu hóa lợi nhuận

Opportunity cost

/ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/ /kɒst/

Chi giá tiền cơ hội

Diminishing marginal utility

/dɪˌmɪn.ɪʃ.ɪŋ ˈmɑː.dʒɪ.nəl /juːˈtɪl.ə.ti/

(Quy luật) tác dụng cận biên sút dần

Elasticity

/ˌi.læsˈtɪs.ə.ti/

Tính teo giãn

Deadweight loss

/ˈdedweɪt/ /lɒs/

Tổn thất thiết lập trọng (Tổn thất vô ích)

Social welfare

/ˈsəʊ.ʃəl/ /ˈwel.feər/

Phúc lợi buôn bản hội

Market failure

/ˈmɑː.kɪt/ /ˈfeɪ.ljər/

Thất bại thị trường

Các nhiều loại thị trường

Perfect competition

/ˈpɜː.fekt/ /ˌkɒm.pəˈtɪʃ.ən/

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Monopoly

/məˈnɒp.əl.i/

Thị trường độc quyền

Duopoly

/djuˈɒpəli/

Thị ngôi trường nhị quyền bán

Oligopoly

/ˌɒl.ɪˈɡɒp.əl.i/

Thị trường độc quyền nhóm

Tiếng Anh siêng ngành tài chính quốc tế

Môn học kinh tế tài chính quốc tế (International Economics - vạc âm: /ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/) chuyển phiên quanh những kiến thức tài chính và sự liên kết về tài chính giữa những quốc gia. Vị vậy, đấy là một môn học thịnh hành trong những trường đại học trong thời đại toàn cầu. Các từ vựng tiếng anh siêng ngành thường xuyên được áp dụng trong tài chính quốc tế là:

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Exchange rate

/ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/

Tỷ giá

Floating Exchange Rate

/ˈfləʊ.tɪŋ/ /ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/

Tỷ giá thả nổi

Fixed Exchange Rate

/fɪkst/ /ɪksˈtʃeɪndʒ/ /reɪt/

Tỷ giá cố định

Depreciate

/dɪˈpriː.ʃi.eɪt/

Mất giá

Appreciate

/əˈpriː.ʃi.eɪt/

Lên giá

Trade

/treɪd/

Thương mại

International trade

/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl treɪd/

Thương mại quốc tế

International finance

/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl ˈfaɪ.næns/

Tài thiết yếu quốc tế

International aid

/ˌɪn.təˈnæʃ.ən.əl eɪd/

Tài trợ quốc tế

Competitive advantage

/kəmˈpet.ɪ.tɪv/ /ədˈvɑːn.tɪdʒ/

Lợi cố kỉnh cạnh tranh

Absolute competitive advantage

/ˈæb.sə.luːt/ /kəmˈpet.ɪ.tɪv/ /ədˈvɑːn.tɪdʒ/

Lợi thế đối đầu tuyệt đối

Trade barrier

/treɪd/ /ˈbær.i.ər/

Rào cản thương mại

Tariff

/ˈtær.ɪf/

Thuế quan

Quota

/ˈkwəʊ.tə/

Hạn ngạch

Protectionism

/prəˈtek.ʃən.ɪ.zəm/

Bảo hộ yêu quý mại

Export

/ɪkˈspɔːt/

Xuất khẩu

Import

/ɪmˈpɔːt/

Nhập khẩu

Globalization

/ˌɡləʊ.bəl.aɪˈzeɪ.ʃən/

Toàn mong hóa

Openness

/ˈəʊ.pən.nəs/

Mức độ mở cửa

Trade liberalization

/treɪd/ /ˌlɪb.ər.əl.aɪˈzeɪ.ʃən/

Tự vì hóa yêu mến mại

Balance of payment

/ˈbæl.əns/ /ɒv/ /ˈpeɪ.mənt/

Cán cân thanh toán giao dịch quốc tế

Subsidy

/ˈsʌb.sɪ.di/

Trợ cấp

Các loại hình liên kết kinh tế

Free Trade Agreement (FTA)

/friː/ /treɪd/ /əˈɡriː.mənt/

Khu vực mậu dịch từ bỏ do

Custom Union

/ˈkʌs.təm/ /ˈjuː.njən/

Đồng minh thuế quan

Common Market

/ˈkɒm.ən/ /ˈmɑː.kɪt/

Thị trường chung

Economic Union

/ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ /ˈjuː.njən/

Đồng minh tởm tế

*

Tiếng Anh chăm ngành kinh tế tài chính

Tài chính là một lĩnh vực đặc trưng trong đầy đủ ngành nghề cùng lĩnh vực. Kinh tế tài chính tài thiết yếu (Financial Economics - phạt âm: /faɪˈnæn.ʃəl/ /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/) là 1 trong những nhành nhỏ cụ thể của chuyên ngành ghê tế. Để học xuất sắc chuyên ngành này, bạn đọc cần phải biết những trường đoản cú vựng phổ biến sau:

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Future Value (FV)

/ˈfjuː.tʃər/ /ˈvæl.juː/

Giá trị tương lai

Present Value (PV)

/ˈprez.ənt/ /ˈvæl.juː/

Giá trị hiện nay tại

Fair value

/feər/ /ˈvæl.juː/

Giá trị phù hợp lý

Interest Rate

/ˈɪn.trəst/ /reɪt/

Lãi suất

Inflation

/ɪnˈfleɪ.ʃən/

Lạm phát

Return on Investment (ROI)

/rɪˈtɜːn/ /ɒn/ /ɪnˈvest.mənt/

Tỷ số hoàn vốn

Net Present Value (NPV)

/net/ /ˈprez.ənt/ /ˈvæl.juː/

Giá trị lúc này ròng

Internal Rate of Return (IRR)

/ɪnˈtɜː.nəl/ /reɪt/ /ɒv/ /rɪˈtɜːn/

Chỉ số hoàn tiền nội bộ

Cash flow

/kæʃ/ /fləʊ/

Dòng tiền

Financial decision

/faɪˈnæn.ʃəl/ /dɪˈsɪʒ.ən/

Quyết định tài chính

Risk management

/rɪsk/ /ˈmæn.ɪdʒ.mənt/

Quản trị rủi ro ro

Securities

/sɪˈkjʊərətiz/

Chứng khoán

Financial instrument

/faɪˈnæn.ʃəl/ /ˈɪn.strə.mənt/

Công nắm tài chính

Bond

/bɒnd/

Trái phiếu

Stock

/stɒk/

Cổ phiếu

Hedge

/hedʒ/

Phòng thủ

Speculate

/ˈspek.jə.leɪt/

Đầu cơ

Tiếng Anh chăm ngành kinh tế môi trường

Kinh tế môi trường (Environmental Economics - phạt âm: /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/) là giữa những môn chăm ngành thiết yếu của siêng ngành khiếp tế. Môn học tập này đóng vai trò đặc biệt quan trọng nhằm cung ứng kiến thức để thành lập nền kinh tế tài chính xanh và bền vững. Vậy nên, các sinh viên tài chính cần nắm rõ các tự vựng tiếng Anh chuyên ngành của kinh tế tài chính môi trường để học tập và nghiên cứu và phân tích thật hiệu quả.

Từ vựng

Phát âm

Ý nghĩa

Natural resource

/ˈnætʃ.ər.əl/ /rɪˈzɔːs/

Tài nguyên thiên nhiên

Cost - Benefit Analysis (CBA)

/kɒst/- /ˈben.ɪ.fɪt/ /əˈnæl.ə.sɪs

Phân tích giá thành - lợi ích

Externalities

/ˌekstɜːˈnælətiz/

Ngoại ứng

Public goods

/ˈpʌb.lɪk ɡʊdz/

Hàng hóa công cộng

Market failure

/ˈmɑː.kɪt/ /ˈfeɪ.ljər/

Thất bại thị trường

Government failure

/ˈɡʌv.ən.mənt ˈfeɪ.ljər/

Thất bại của chính phủ

Carbon tax

/ˈkɑː.bən/ /tæks/

Thuế các-bon

Environmental policies

/ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ /ˈpɒl.ə.siz/

Các chế độ môi trường

Sustainable development

/səˈsteɪ.nə.bəl/ /dɪˈvel.əp.mənt/

Phát triển bền vững

Free rider

/friː/ /ˈraɪ.dər/

Người thưởng thức miễn phí

Marginal private cost (MPC)

/ˈmɑː.dʒɪ.nəl/ /ˈpraɪ.vət/ /kɒst/

Chi phí tứ nhân cận biên

Marginal social cost (MSC)

/ˈmɑː.dʒɪ.nəl ˈsəʊ.ʃəl kɒst/

Chi giá thành xã hội cận biên

Marginal damage (MD)

/ˈmɑː.dʒɪ.nəl ˈdæm.ɪdʒ/

Thiệt sợ hãi cận biên

Property rights

/ˈprɒp.ə.ti/ /rɑɪts/

Quyền tư hữu

Thuật ngữ với viết tắt trong giờ đồng hồ Anh siêng ngành kinh tế

Trong quá trình thao tác làm việc và nghiên cứu, fan đọc sẽ bắt gặp nhiều tự vựng viết tắt và các thuật ngữ của siêng ngành kinh tế. Dưới đó là những trường đoản cú vựng phổ biến.

Từ viết tắt

Nghĩa giờ đồng hồ Anh

Nghĩa giờ Việt

GDP

Gross domestic product

Tổng sản phẩm quốc nội

CPI

Consumer price index

Chỉ số giá bán tiêu dùng

GNP

Gross National Product

Tổng thành phầm quốc dân

FDI

Foreign Direct Investment

Đầu tư trực tiếp vốn nước ngoài

PPP

Purchasing power nguồn parity

Sức tải tương đương

FTA

Free Trade Agreement

Hiệp định thương mại dịch vụ tự do

WTO

World Trade Organization

Tổ chức thương mại thế giới

PV

Present Value

Giá trị hiện tại tại

FV

Future Value

Giá trị tương lai

NPV

Net Present Value

Giá trị lúc này ròng

IRR

Internal Rate of Return

Chỉ số hoàn tiền nội bộ

PP

Payback Period

Thời gian trả vốn

Những nguồn học tập từ vựng tiếng Anh siêng ngành gớm tế

Các đầu sách học tiếng Anh chăm ngành gớm tế

Một số đầu sách tiếng Anh hữu dụng dùng vào ngành kinh tế tài chính là:

Check your English vocabulary for banking & finance (John Marks): Cuốn sách là nguồn học tập từ vựng của môn học tập tài thiết yếu và ngân hàng. Đây thiết yếu là một phần kiến thức vô cùng đặc trưng trong chăm ngành tởm tế. Vì chưng vậy, bạn học có thể tìm gọi và xem thêm các từ bỏ vựng này.

Business Partner (Margaret O"Keeffe, Iwonna Dubicka, Marjorie Rosenberg): Tập sách với khá nhiều trình độ (từ A1 cho C1) hỗ trợ các kỹ năng và kiến thức tiếng Anh của kinh tế và kinh doanh dưới các dạng bài từ bài xích nghe (listening), bài bác đọc (reading), từ vựng (vocabulary) với ngữ pháp (grammar).

Các vận dụng học giờ Anh chăm ngành kinh tế

Business English by BEP: Ứng dụng được sản xuất vì chưng Business English Pod nhằm mục đích phát triển tài năng tiếng Anh siêng ngành với tương đối nhiều cuộc hội thoại, bài nghe cùng nói.

Các website học giờ Anh chuyên ngành gớm tế

Ngoài những đầu sách hoặc ứng dụng học tiếng anh siêng ngành, tín đồ học cũng có thể tham khảo từ các nguồn online như các trang web dưới đây.

Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thực hiện từ vựng siêng ngành gớm tế

Dưới đây là các chủng loại câu giờ đồng hồ Anh sử dụng trong giao tiếp và chứa các từ vựng siêng ngành gớm tế.

The government should issue appropriate environmental policies to consume natural resources in an efficient way. (Chính phủ cần phát hành các cơ chế môi trường thích hợp để tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả.)

Our priority in the long run is lớn achieve sustainable development.

Xem thêm: Trướng Bụng Đầy Hơi Khó Tiêu Tại Nhà, Đầy Bụng Khó Tiêu: Nguyên Nhân Và Cách Điều Trị

(Ưu tiên của họ về lâu bền hơn là dành được sự phát triển bền vững.)

*

We should produce this hàng hóa more since its demand in the market has not been met. (Chúng ta buộc phải sản xuất thành phầm này nhiều hơn nữa vì nhu yếu của nó trên thị phần vẫn chưa được đáp ứng.)

High rate of unemployment is an urgent issue in many developing countries. (Tỷ lệ thất nghiệp cao là 1 trong những vấn đề cấp bách ở nhiều nước sẽ phát triển.)

The conversion from future value of securities into their present value may help us in the decision-making process. (Việc chuyển đổi từ giá trị tương lai của kinh doanh chứng khoán thành giá chỉ trị bây giờ của chúng có thể giúp ích cho chúng ta trong quy trình đưa ra quyết định.)

My suggestion is to attract more FDI (Foreign Direct Investment) by lowering the trade barriers. (Đề xuất của tớ là thu hút các vốn FDI (Đầu bốn trực tiếp nước ngoài) bằng cách hạ thấp các rào cản yêu mến mại.)

Setting a suitable price level based on supply and demand in a perfect competition market is the key factor khổng lồ our success. (Đặt ra một nấc giá phù hợp dựa bên trên cung và ước trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo là yếu ớt tố chủ đạo dẫn đến thành công của chúng ta.)

Joining the WTO (World Trade Organization) is an important milestone of Vietnam’s globalization process. (Gia nhập WTO (Tổ chức thương mại dịch vụ Thế giới) là một trong dấu mốc đặc biệt trong quá trình toàn cầu hóa của Việt Nam.)

Exports are the main contribution to any countries’ GDP (Gross Domestic Products). (Xuất khẩu là yếu đuối tố góp phần chính vào GDP (Tổng thành phầm quốc nội) của bất kỳ quốc gia nào.)

Bài tập

Bài 1. Nối các từ sau cùng với nghĩa tương ứng.

1. GDP

a. Cung

2. Supply

b. Điểm cân bằng

3. Demand

c. Cầu

4. Equilibrium

d. Chỉ số tiêu dùng

5. Social welfare

e. Tổng sản phẩm quốc nội

6. CPI

f. An sinh xã hội

7. Government spending

g. Nước ngoài ứng

8. Market failure

h. Độc quyền

9. Externalities

i. Thua thị trường

10. Monopoly

k. Chi tiêu và sử dụng nhà nước

Bài 2. Các từ vựng in đậm dưới đây được đảo những chữ chiếc với nhau. Hãy đưa ra từ vựng đúng mực cho từng câu.

1. … is a result of market failure when the market equilibrium is not met. (... là công dụng của sự đại bại của thị trường khi thị trường không có được trạng thái cân bằng.)

2. … is the process of identifying, assessing & controlling threats to lớn an organization"s financial situation. (... là quá trình xác định, reviews và kiểm soát điều hành các mối doạ dọa so với tình hình tài chính của một tổ chức.)

3. … is the amount a lender charges a borrower and is a percentage of the principal—the amount loaned. (... là số tiền người cho vay tính phí bạn đi vay mượn và được tính theo tỷ lệ phần trăm của số tiền gốc)

4. When participating in the…, countries may agree to lớn lower the trade barriers such as cutting down tariffs. (Khi tham gia vào …, các non sông có thể gật đầu giảm thiểu các rào cản dịch vụ thương mại như cắt bớt thuế quan.)

5. In finance, … is lớn trade a financial instrument involving high risk, in expectation of significant returns. (Trong tài chính,… là dàn xếp một phép tắc tài chính có rủi ro cao, với hy vọng thu được lợi tức đầu tư tốt.)

Đáp án:

Bài 1:

1.e

2.a

3.c

4.b

5.f

6.d

7.k

8.i

9.g

10.h

Bài 2:

1. Deadweight loss

2. Risk management

3. The interest rate

4. Free Trade Agreement

5. To lớn speculate

Tổng kết

Bài viết bên trên nêu chi tiết các trường đoản cú vựng tiếng anh chuyên ngành khiếp tế theo những nghành nghề dịch vụ khác nhau bao hàm chuyên ngành nhỏ tuổi như vi mô, vĩ mô, môi trường, quốc tế, v.v. Đây là đa số từ và nhiều từ phổ cập được áp dụng trong học tập và nghiên cứu trong chuyên ngành ghê tế. Vị vậy, fan đọc hãy cụ thật có thể nghĩa nhằm sử dụng linh động trong thực tiễn và nâng cao kiến thức giờ Anh nói chung.

Như hệ quả tất yếu đuối của quy trình thương mại hóa quốc tế, giờ Anh đã dần biến chuyển một yêu mong bắt buộc luôn luôn phải có trên thị trường lao hễ Việt Nam. Bài toán quy định áp dụng tiếng Anh vào công việc, giao dịch, đàm phán, ký phối hợp đồng tạo nên sự thống nhất và tiện lợi tiếp cận đến nhà quản ngại lý.

Tuy nhiên, đối với một số tín đồ mới bắt đầu học tiếng Anh siêng ngành ghê tế chưa có tương đối nhiều kiến thức vào mảng này thì bài toán có thêm những công cụ cung cấp là điều vô cùng buộc phải thiết.

Nhận thấy sự quan trọng đó, tuygiangho.vn dành khuyến mãi bạn cỗ từ điển “Tiếng Anh khiếp tế”. Cùng với cách thu xếp thông minh cùng bí quyết giải nghĩa solo giản, tuygiangho.vn tin rằng cỗ từ điển này sẽ giúp đỡ bạn không bé dại trong câu hỏi học tốt tiếng Anh các chuyên ngành.

tuygiangho.vn ước ao rằng với cỗ từ điển này sẽ giúp đỡ bạn trong vấn đề làm chủ một trong những phần kho tàng kiến thức tiếng Anh các chuyên ngành rộng lớn lớn.

*

100 Thuật ngữ giờ anh siêng ngành gớm tế

1AgentĐại lý, đại diện
2Abatement costChi giá thành kiểm soát; túi tiền chống (ô nhiễm)
3Ability & earningsNăng lực và thu nhập
4Ability khổng lồ payKhả năng chi trả
5AdvantageLợi thế
6AcceptanceChấp thừa nhận thanh toán
7AccountTài khoản
8AdvanceTiền ứng trước
9Advance Corporation Tax (ACT)Thuế công ty lớn ứng trước
10AdvertisingQuảng cáo
11AggregateTổng số, gộp
12AmortizationChi trả từng kỳ
13AnalysisPhân tích
14Annual capital chargeChi mức giá vốn hàng năm
15AssetTài sản
16Association of South East Asian Nations (ASEAN)Hiệp hội những nước Đông phái nam Á.
17AverageSố trung bình
18Average productSản phẩm bình quân
19Average productivityNăng suất bình quân
20Average revenueDoanh thu bình quân
21Average total costTổng giá thành bình quân
22Bad money drive out goodĐồng chi phí xấu đuổi đồng xu tiền tốt
23BudgetNgân sách
24Budget deficitThâm hụt ngân sách
25Budget surplusThặng dư ngân sách
26Balance of paymentCán cân thanh toán
27BankNgân hàng
28Bank billHối phiếu ngân hàng
29Bank creditTín dụng ngân hàng
30Bank loanKhoản vay ngân hàng
31BankruptcySự phá sản
32BarterHàng đổi hàng
33Base rateLãi suất gốc
34Basic industriesNhững ngành cơ bản
35BidĐấu thầu
36Bilateral assistanceTrợ giúp song phương
37BISNgân hàng giao dịch thanh toán quốc tế
38Black marketChợ đen
39Book valueGiá trị trên sổ sách
40Break-evenHòa vốn
41BrookerNgười môi giới.
42BrokerageHoa hồng môi giới
43BusinessKinh doanh
44Business cycleChu kỳ gớm doanh
45Business riskRủi ro gớm doanh
46CapitalVốn
47CashTiền mặt
48Cash flowLuồng tiền
49CeilingMức trần
50Central BankNgân mặt hàng trung ương
51ChequeSéc
52Circulating capitalVốn lưu động
53Collateral securityVật cố kỉnh chấp
54CommercialThương mại
55CompanyCông ty
56Competitive marketsThị trường cạnh tranh
57Compound interestLãi kép
58ConcentrationSự tập trung
59ConsumerNgười tiêu dùng
60Concesionary prices / ratesGiá / Tỷ suất ưu đãi
61CorporationTập đoàn
62CostChi phí
63Cost – benefit analysisPhân tích túi tiền – lợi ích
64Customs barrierHàng rào thuế quan
65CreditTín dụng
66ControlKiểm soát
67CreditorChú nợ
68Current assetsTài sản lưu động
69Current incomeThu nhập thường xuyên
70Current pricesGiá hiện tại hành (thời giá)
71CyclingChu kỳ
72DataSố liệu, dữ liệu
73DebtNợ
74DeficitThâm hụt
75DemandCầu
76DepreciationKhấu hao
77Devaluation/ DumpingPhá giá
78Development strategyChiến lược phạt triển
79DeviationĐộ lệch
80Direct costsChi phí trực tiếp
81Direct debitGhi nợ trực tiếp
82Direct taxesThuế trực thu
83DiscountChiết khấu
84DisinvestmentGiảm đầu tư
85DispersionPhân tán
86DistributionPhân phối
87DividendCổ tức
88DomesticTrong nước
89EarningThu nhập
90Earnest moneyTiền đặt cọc
91EconomicKinh tế
92EfficiencyTính hiệu quả; Tính hiệu dụng
93EquitiesCổ phần
94ExchangeTrao đổi
95Exchange rateTỷ giá hối đoái
96ExportXuất khẩu, hàng xuất khẩu
97Export promotionKhuyến khích xuất khẩu
98EmolumentThù lao (ngoài lương chính)
99ExpectationDự tính
100ExploitationKhai thác; tách bóc lột

Các thuật ngữ tiếng Anh siêng ngành tởm tếtrên là hồ hết thuật ngữ siêu quan trọng. Cùng cất giữ để giao hàng cho quá trình của bản thân nhé bạn!