Bạn biết tên tiếng Anh của bao nhiêu loài động vật hoang dã trên thực tiễn và đã có muốn khám phá về sự việc thú vị chứa đựng đằng sau mỗi cái tên ấy. Cùng học tiếng Anh tác dụng với công ty chúng tôi để gồm thêm thiệt nhiều thông tin và bài học kinh nghiệm hữu ích các bạn nhé! 

Tên tiếng Anh các con thiết bị nuôi trong nhà 


Bạn đang xem: Tên các con vật bằng tiếng anh

*
Tên tiếng Anh của các con đồ gia dụng nuôi trong nhà

– Donkey /ˈdɒŋ.ki/ (UK) or /ˈdɑːŋ.ki/: con lừa– Duck /dʌk/: bé vịt– Goat /ɡəʊt/ (UK) or /ɡoʊt/ (US): con dê– Goose /ɡuːs/ or​ /ɡuːs/ : nhỏ ngỗng– Hen /hen/ or /hen/: con gà mái– Horse /hoːs/: con ngựa– Pig /piɡ/: bé lợn– Rabbit /ˈræb.ɪt/ or /ˈræb.ɪt/: con thỏ– Sheep /ʃiːp/ or /ʃiːp/: bé cừu– cat /kæt/ or /kæt/: mèo– Dog /dɒɡ/ or /dɑːɡ/: chó– Puppy /ˈpʌp.i/ or /ˈpʌp.i/: chó con– Turtle /ˈtɜː.təl/ or /ˈtɝː.t̬əl/ : rùa– Rooster /ˈruː.stər/ or /ˈruː.stɚ/: gà trống 

Tên giờ đồng hồ Anh động vật hoang dã


*
Tên giờ đồng hồ Anh của động vật hoang dã hoang dã

– Zebra/ˈziː.brə/ => chiến mã vằn– Giraffe /dʒɪˈrɑːf/ => hươu cao cổ– Rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/=> tê giác– Elephant/ˈel.ɪ.fənt/ => voi– Cheetah /ˈtʃiː.tə/ => báo Gêpa– Lion /ˈlaɪ.ən/ => sư tử đực– Lioness /ˈlaɪ.ənis/ => sư tử cái– Hyena /haɪˈiː.nə/ => linh cẩu– Leopard /ˈlep.əd/ => báo– Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ => hà mã– Camel /’kæməl/ => lạc đà– Monkey /ˈmʌŋ.ki/ => khỉ– Baboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chó– Chimpanzee /,t∫impən’zi/ => tinh tinh– Gorilla/gəˈrɪl.ə/ => vượn người Gôrila– Antelope /´ænti¸loup/ => linh dương– Gnu /nuː/ => linh dương đầu bò– Baboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chó– Gazelle /gəˈzel/ => linh dương Gazen 

Từ vựng giờ Anh về các loại chim


*
Tên giờ đồng hồ Anh về những loài chim

Xem thêm: Hình Ảnh Cọc Tiền Đang Lưu Hành, 500 Đồng (Tiền Việt)

– Pigeon /ˈpɪdʒ.ən/=> tình nhân câu– Owl /aʊl/ => cú mèo– Eagle /ˈiː.gl/ => đại bàng– Falcon /ˈfɒl.kən/ => chim ưng– Vulture /ˈvʌl.tʃəʳ/ => kền kền– Crow /krəʊ/ => quạ– Sparrow /ˈspær.əʊ/ => chim sẻ– Duck /dʌk/ => vịt– Penguin /ˈpeŋ.gwɪn/ => chim cánh cụt– Turkey /ˈtɜː.ki/ => kê tây– Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/ => đà điểu– Woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ => gõ kiến– Parrot /ˈpær.ət/ => bé vẹt– Stork /stɔːk/ => cò– Swan /swɒn/ => thiên nga– Peacock /ˈpiː.kɒk/ => bé công (trống) 

Tên tiếng Anh những loài chim quý


*
Tên giờ đồng hồ Anh các loài chim quý

1. Owl – /aʊl/: Cú mèo2. Eagle – /ˈiː.gl/: Chim đại bàng3. Woodpecker – /ˈwʊdˌpek.əʳ/: Chim gõ kiến4. Peacock – /ˈpiː.kɒk/: con công (trống)5. Sparrow – /ˈspær.əʊ/: Chim sẻ6. Heron – /ˈher.ən/: Diệc7. Swan – /swɒn/: Thiên nga8. Falcon – /ˈfɒl.kən/: Chim ưng9. Ostrich – /ˈɒs.trɪtʃ/: Đà điểu10. Nest – /nest/: loại tổ11. Feather – /ˈfeð.əʳ/: Lông vũ12. Talon – /ˈtæl.ən/: Móng vuốt 

Tên giờ đồng hồ Anh động vật hoang dã ngơi nghỉ Châu Phi 

1. Zebra – /ˈziː.brə/: Con con ngữa vằn2. Lioness – /ˈlaɪ.ənis/: Sư tử (cái)3. Lion – /ˈlaɪ.ən/: Sư tử (đực)4. Hyena – /haɪˈiː.nə/: bé linh cẩu5. Gnu – /nuː/: Linh dương đầu bò6. Baboon – /bəˈbuːn/: Khỉ đầu chó7. Rhinoceros – /raɪˈnɒs.ər.əs/: nhỏ tê giác8. Gazelle – /gəˈzel/: Linh dương Gazen9. Cheetah – /ˈtʃiː.tə/: Báo Gêpa10. Elephant – /ˈel.ɪ.fənt/: Von voi 

Chủ đề con vật biển cùng dưới nước


*
Tên giờ Anh của động vật hoang dã biển

1. Seagull – /ˈsiː.gʌl/: Mòng biển2. Octopus – /ˈɒk.tə.pəs/: Bạch tuộc3. Lobster – /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm hùm4. Shellfish – /ˈʃel.fɪʃ/: Ốc5. Jellyfish – /ˈdʒel.i.fɪʃ/: bé sứa6. Killer whale – /ˈkɪl.əʳ weɪl/: loại cá voi nhỏ7. Squid – /skwɪd/: Mực ống8. Fish – fin – /fɪʃ. Fɪn/ – Vảy cá9. Seal – /siːl/: Chó biển10. Coral – /ˈkɒr.əl/: San hô 

Từ vựng loài vật trong giờ đồng hồ Anh về những loài thú 

1. Moose – /muːs/: Nai sừng tấm2. Boar – /bɔːʳ/: Lợn hoang (giống đực)3. Chipmunk – /ˈtʃɪp.mʌŋk/: Sóc chuột4. Lynx (bobcat) – /lɪŋks/ (/’bɔbkæt/): Mèo rừng Mỹ5. Polar bear – /pəʊl beəʳ/: Gấu bắc cực6. Buffalo – /ˈbʌf.ə.ləʊ/: Trâu nước7. Beaver – /ˈbiː.vəʳ/: nhỏ hải ly8. Porcupine – /ˈpɔː.kjʊ.paɪn/: con nhím9. Skunk – /skʌŋk/: Chồn hôi10. Koala bear – /kəʊˈɑː.lə beəʳ/: Gấu túi11. Caterpillar -/ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/: Sâu bướm12. Praying mantis – /preiɳˈmæn.tɪs/: Bọ ngựa13. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong14. Tarantula – /təˈræn.tjʊ.lə/: nhiều loại nhện lớn15. Parasites – /’pærəsaɪt/: cam kết sinh trùng16. Ladybug – /ˈleɪ.di.bɜːd/: Bọ rùa17. Mosquito – /məˈskiː.təʊ/: nhỏ muỗi18. Cockroach – /ˈkɒk.rəʊtʃ/: con gián19. Grasshopper – /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: Châu chấu20. Honeycomb – /ˈhʌn.i.kəʊm/: Sáp ong 

Chủ đề động vật hoang dã lưỡng cư

1. Alligator – /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/: Cá sấu Mỹ2. Crocodile – /ˈkrɒk.ə.daɪl/: Cá sấu3. Toad – /təʊd/: bé cóc4. Frog – /frɒg/: nhỏ ếch5. Dinosaurs – /’daɪnəʊsɔː/: lớn long6. Cobra – fang – /ˈkəʊ.brə. Fæŋ/: Rắn hổ mang7. Chameleon – /kəˈmiː.li.ən/: cắc kè hoa8. Dragon – /ˈdræg.ən/: bé rồng9. Turtle – shell – /ˈtɜː.tl ʃel/: Mai rùa10. Lizard – /ˈlɪz.əd/: Thằn lằn

Tên giờ Anh những con vật gồm phiên âm nhưng mà tuygiangho.vn nước ta vừa cung cấp ở trên để giúp đỡ bạn học từ vựng một cách nhanh lẹ và hiệu quả, hiểu biết thêm được thiệt nhiều bài học và các bạn sẽ là người giàu vốn tự đấy.


Lớp họcLớp học tập tiếng Anh mang đến trẻ chủng loại giáo từ 3-5 tuổiKhóa học tập tiếng Anh trẻ em tiểu học từ 6-8 tuổiKhóa học tập tiếng Anh trẻ em tiểu học từ 8-11 tuổiKhóa học tiếng Anh THCSKhóa học tiếng Anh THPT