*

...loại rủi ro khủng hoảng pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng cho thuê


*
Sơ đồ gia dụng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN

(Số: ……………./HĐTTS)

Hôm nay, ngày …………. Mon …………. Năm …………….., trên …………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (Bên A): …………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ……………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………… có tác dụng đại diện.

Hoặc gồm thể lựa chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là bà xã chồng:

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh quần chúng số: …………… cung cấp ngày ……………………… trên …………………………………

Hộ khẩu thường xuyên trú (trường hợp không có hộ khẩu hay trú thì ghi đk tạm trú):

Cùng vợ là bà: ……………………………………………………………………………………………………

Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh dân chúng số: ………………………… cấp ngày ………………………… tại ………………..

Hộ khẩu thường xuyên trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): ……………….

………………………………………………………………………………………………………………………

(Trường thích hợp vợ ông chồng có hộ khẩu thường xuyên trú không giống nhau, thì ghi hộ khẩu thường xuyên trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

Họ và tên nhà hộ: ………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………… cấp ngày …………… tại ………………………………

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không tồn tại hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):

Các member của hộ gia đình:

Họ cùng tên: …………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh quần chúng. # số: ………………………… cung cấp ngày ………………………… tại ………………..

Hộ khẩu thường xuyên trú (trường hợp không tồn tại hộ khẩu hay trú thì ghi đk tạm trú):

* trong trường hợp những chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ với tên fan đại diện: …………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh quần chúng số: ………………………… cấp cho ngày ………………………… tại …………………..

Hộ khẩu hay trú (trường hợp không có hộ khẩu thường xuyên trú thì ghi đk tạm trú): ………………….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ngày …………… do …………………… lập.

3. đơn vị là tổ chức:

Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………………………

Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………………….

Quyết định ra đời số: ngày …. Tháng ……. Năm …… vị …………………. Cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký sale số: ngày ……… tháng …….. Năm …….. Vày …………………..cấp.

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đại diện: …………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh quần chúng. # số: ………………………. Cung cấp ngày ………………. Tại ………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp thay mặt theo ủy quyền) số: ……… ngày ………. Bởi ………………. Lập.

Bên thuê (Bên B): …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………...

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………..

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………….. Có tác dụng đại diện.

Hoặc tất cả thể chọn 1 trong những chủ thể sau:

1. đơn vị là vk chồng:

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………………… cấp ngày …………….. Tại …………………………….

Hộ khẩu thường xuyên trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đk tạm trú):

Cùng vợ là bà: …………………………………………………………………………………………………….

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh quần chúng số: ………………………… cấp cho ngày ………………………… tại ………………..

Hộ khẩu hay trú (trường hợp không tồn tại hộ khẩu hay trú thì ghi đk tạm trú):

………………………………………………………………………………………………………………………

(Trường hợp vợ ông xã có hộ khẩu hay trú không giống nhau, thì ghi hộ khẩu thường xuyên trú của từng người).

2. Công ty là hộ gia đình:

Họ với tên chủ hộ: ………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………… cung cấp ngày ……………….. Tại ……………………………….

Hộ khẩu thường xuyên trú (trường hợp không có hộ khẩu hay trú thì ghi đăng ký tạm trú):

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ với tên: ………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh dân chúng số: ………………… cấp cho ngày ………………… trên ………………………………….

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không tồn tại hộ khẩu hay trú thì ghi đăng ký tạm trú):

* vào trường hợp các chủ thể nêu trên có thay mặt đại diện thì ghi:

Họ với tên người đại diện: ………………………………………………………………………………………..

Xem thêm:

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………………………….

Chứng minh dân chúng số: ………………… cấp cho ngày ………………… tại …………………………………

Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường xuyên trú thì ghi đk tạm trú):

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Theo giấy ủy quyền (trường hợp thay mặt đại diện theo ủy quyền) số: ngày ………………… vì chưng …………………

lập.

3. đơn vị là tổ chức:

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………………….

Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………………..

Quyết định ra đời số: ngày ………………… tháng …… năm ……. Bởi vì ………………………..… cấp.

Giấy ghi nhận đăng ký sale số: ngày ……… tháng …….. Năm …….. Bởi vì …………………..cấp.

Số năng lượng điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………….

Họ cùng tên bạn đại diện: ………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………...

Chứng minh nhân dân số: ………………………. Cấp ngày ………………. Trên ………………………………

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……… ngày ………. Vì ………………. Lập.

Hai mặt cùng thỏa thuận ký hòa hợp đồng với phần nhiều nội dung sau:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN THUÊ

Mô tả rõ ràng các cụ thể về gia tài thuê với giấy tờ minh chứng quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền mướn của bên A so với tài sản thuê.

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

ĐIỀU 2: THỜI HẠN THUÊ (1)

Thời hạn thuê gia sản nêu bên trên là .………….., kể từ ngày

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH THUÊ

Bên B sử dụng gia sản thuê nêu bên trên vào mục đích:

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...

ĐIỀU 4: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Giá chỉ thuê gia tài nêu bên trên là: .…………………………… (bằng chữ……………………………………...)

4.2. Phương thức giao dịch như sau: …………………………………………………………………………

4.3. Bài toán giao và nhận số chi phí nêu trên do hai bên tự thực hiện và phụ trách trước pháp luật.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG THỨC GIAO, TRẢ LẠI TÀI SẢN THUÊ (2)

5.1. Thủ tục giao:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

5.2. Trả lại tài sản

a) bên B yêu cầu trả lại gia tài thuê trong chứng trạng như khi nhận, trừ hao mòn tự nhiên và thoải mái hoặc theo đúng như triệu chứng đã thoả thuận; nếu cực hiếm của gia tài thuê bị sụt giảm so với triệu chứng khi nhận thì bên A gồm quyền yêu thương cầu đền bù thiệt hại, trừ hao mòn trường đoản cú nhiên.

b) vào trường hợp gia sản thuê là cồn sản thì địa điểm trả lại tài sản thuê là vị trí cư trú hoặc trụ sở của mặt A, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

c) trong trường hợp gia sản thuê là gia súc, mặt B phải trả lại gia súc vẫn thuê cùng cả gia súc được ra đời trong thời gian thuê, nếu không có thoả thuận khác. Mặt A phải thanh toán chi phí chăm sóc gia súc được có mặt cho bên B.

d) Khi mặt B chậm rãi trả gia tài thuê thì bên A bao gồm quyền yêu thương cầu mặt B trả lại tài sản thuê với trả tiền thuê trong thời hạn chậm trả và phải bồi thường thiệt hại; bên B phải trả chi phí phạt vi phạm do lừ đừ trả gia tài thuê, nếu có thoả thuận.

e) bên B đề xuất chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê trong thời gian chậm trả.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

6.1. Mặt A có những nghĩa vụ sau đây:

a) Giao tài sản cho mặt B đúng số lượng, hóa học lượng, chủng loại, triệu chứng và đúng thời điểm, địa điểm đã thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ những thông tin quan trọng về việc sử dụng gia sản đó;

b) bảo đảm an toàn tài sản mướn trong tình trạng như vẫn thỏa thuận, cân xứng với mục tiêu thuê vào suốt thời gian cho thuê; phải thay thế sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của gia sản thuê, trừ hỏng hỏng nhỏ mà theo tập quán bên B cần tự sửa chữa.

c) Thanh toán giá cả sửa chữa trường hợp bên B tự thay thế tài sản thuê sau khoản thời gian đã thông tin mà mặt A không sửa chữa thay thế hoặc thay thế sửa chữa không kịp thời.

d) bảo đảm an toàn quyền sử dụng gia sản ổn định cho mặt B.

e) thông báo cho mặt B về quyền của fan thứ ba (nếu có) so với tài sản thuê.

f) những thỏa thuận khác.

6.2. Bên A có các quyền sau đây:

a) nhận đủ chi phí thuê gia sản theo cách làm đã thỏa thuận;

b) Khi hết hạn đúng theo đồng, dìm lại gia sản thuê trong chứng trạng như khi nhận, trừ hao mòn thoải mái và tự nhiên hoặc theo đúng như tình trạng đã thỏa thuận, nếu quý hiếm của gia sản thuê bị giảm xuống so với chứng trạng khi dấn thì bên A tất cả quyền yêu thương cầu bồi thường thiệt hại, trừ hao mòn tự nhiên;

c) Đơn phương xong thực hiện hòa hợp đồng với yêu cầu đền bù thiệt sợ hãi nếu mặt B gồm một trong những hành vi sau đây:

- không trả tiền thuê trong cha kỳ liên tục trừ trường hòa hợp có thỏa thuận khác hoặc lao lý có vẻ ngoài khác;

- Sử dụng tài sản thuê sai mục đích, chức năng của tài sản;

- Làm gia sản thuê mất mát, hư hỏng;

- Sửa chữa, đổi hoặc cho những người khác thuê lại mà không tồn tại sự gật đầu của bên A;

d) những thỏa thuận khác.

ĐIỀU 7: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

7.1. Mặt B có những nghĩa vụ sau đây:

a) bảo vệ tài sản thuê như gia sản của chủ yếu mình, phải bảo dưỡng và thay thế sửa chữa nhỏ, không được biến đổi tình trạng tài sản, cho mướn lại tài sản nếu không tồn tại sự gật đầu của bên A; nếu làm mất đi mát, hư hư thì buộc phải bồi thường;

b) Sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích của tài sản;

c) Trả đủ tiền thuê tài sản đúng thời hạn theo cách tiến hành đã thỏa thuận;

d) Trả lại gia sản thuê trong tình trạng như lúc nhận, trừ hao mòn thoải mái và tự nhiên hoặc theo như đúng như triệu chứng đã thỏa thuận; bên B nên trả chi phí phạt vi phạm luật do chậm rì rì trả gia sản thuê nếu gồm thỏa thuận; bên B cần chịu rủi ro xảy ra đối với tài sản thuể trong thời hạn chậm trả;

e) các thỏa thuận khác.

7.2. Bên B có những quyền sau đây:

a) Nhận tài sản thuê theo như đúng thỏa thuận;

b) yêu thương cầu mặt A sửa chữa, giảm ngay thuê hoặc hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi hoàn thiệt hại trong ngôi trường hợp mặt A đủng đỉnh giao tài sản;

c) thuê mướn lại gia sản đã thuê, nếu như được bên A đồng ý;

d) yêu cầu bên A sửa chữa tài sản, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá thuê, đổi tài sản khác vào trường hợp gia sản thuê bị giảm đi giá trị thực hiện mà không do lỗi của bên B;

e) Đơn phương xong thực hiện vừa lòng đồng thuê tài sản và yêu cầu đền bù thiệt hại nếu:

- mặt A chậm trễ giao gia tài hoặc giao gia sản thuê ko đúng unique như thỏa thuận;

- mặt A đủng đỉnh giao gia sản theo thỏa thuận gây thiệt sợ cho bên B;

- mặt A giao tài sản thuê sai số lượng, hóa học lượng, chủng loại, triệu chứng như thỏa thuận;

- gia tài thuê quan yếu sửa chữa, cho nên mục đích thuê không giành được hoặc tài sản thuê bao gồm khuyết tật mà bên B không biết;

- có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản mướn mà bên B không được sử dụng tài sản ổn định;

- yêu cầu bên A nên thanh toán ngân sách chi tiêu hợp lý về việc sửa chữa thay thế hoặc làm tăng giá trị gia sản thuê (nếu gồm thỏa thuận);

f) các thỏa thuận khác.

ĐIỀU 8: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ giá thành công chứng tương quan đến việc thuê gia sản theo thích hợp đồng này do bên ….. Chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 9: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện vừa lòng đồng mà lại phát sinh tranh chấp, những bên cùng mọi người trong nhà thương lượng xử lý trên nguyên lý tôn trọng nghĩa vụ và quyền lợi của nhau; trong trường hòa hợp không xử lý được, thì 1 trong những hai bên tất cả quyền khởi kiện nhằm yêu mong toà án bao gồm thẩm quyền giải quyết và xử lý theo điều khoản của pháp luật.

ĐIỀU 10: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ thời điểm ngày ………………………. Mang lại ngày ……… tháng …….. Năm ……..

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có mức giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

chuyên dụng cho Chức vụ

(Ký tên, đóng góp dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Trườnghợp các bên không thỏa thuận hoặc không thể khẳng định được theo mục tiêu thuê thì hợp đồng thuê không còn thời hạn khi mặt thuê đã có được mục đích thuê;