*
3g/24g, > 3,5g/24g/1,73 m2Tỉ lệ protein/creatinin > 3-3,52. Albumin ngày tiết giả..." data-index="29" src="https://image.tuygiangho.vncdn.com/hcthsaudh-13-170705001416/85/hi-chng-thn-h-29-320.jpg?cb=1499953678" srcset="https://image.tuygiangho.vncdn.com/hcthsaudh-13-170705001416/85/hi-chng-thn-h-29-320.jpg?cb=1499953678 320w, https://image.tuygiangho.vncdn.com/hcthsaudh-13-170705001416/95/hi-chng-thn-h-29-638.jpg?cb=1499953678 638w, https://image.tuygiangho.vncdn.com/hcthsaudh-13-170705001416/95/hi-chng-thn-h-29-1024.jpg?cb=1499953678 1024w" loading="lazy" id="slide-image-28" />

Bạn đang xem: Chẩn đoán hội chứng thận hư

*

*

*

*

*

*
cần đánh giá tình trạng dịch tron..." data-index="63" src="https://image.tuygiangho.vncdn.com/hcthsaudh-13-170705001416/85/hi-chng-thn-h-63-320.jpg?cb=1499953678" srcset="https://image.tuygiangho.vncdn.com/hcthsaudh-13-170705001416/85/hi-chng-thn-h-63-320.jpg?cb=1499953678 320w, https://image.tuygiangho.vncdn.com/hcthsaudh-13-170705001416/95/hi-chng-thn-h-63-638.jpg?cb=1499953678 638w, https://image.tuygiangho.vncdn.com/hcthsaudh-13-170705001416/95/hi-chng-thn-h-63-1024.jpg?cb=1499953678 1024w" loading="lazy" id="slide-image-62" />
*
nứt da, gặp chấn thương -> con đường vàoVK-Mất globulin MD, ngã thể-Mất tra..." data-index="84" src="https://image.tuygiangho.vncdn.com/hcthsaudh-13-170705001416/85/hi-chng-thn-h-84-320.jpg?cb=1499953678" srcset="https://image.tuygiangho.vncdn.com/hcthsaudh-13-170705001416/85/hi-chng-thn-h-84-320.jpg?cb=1499953678 320w, https://image.tuygiangho.vncdn.com/hcthsaudh-13-170705001416/95/hi-chng-thn-h-84-638.jpg?cb=1499953678 638w, https://image.tuygiangho.vncdn.com/hcthsaudh-13-170705001416/95/hi-chng-thn-h-84-1024.jpg?cb=1499953678 1024w" loading="lazy" id="slide-image-83" />
*Xem thêm: Top 10 Dầu Gội Bồ Kết Nguyên Chất, Trùm Phân Phối Dầu Gội Bồ Kết Nguyên Chất